Noorte osalus kohaliku tasandi otsustusprotsessides

Projektimeeskonna visioon on ühiskond, kus noored teadvustavad oma kuuluvust kogukonda ning tunnevad end selle täisväärtuslike liikmetena, kelle arvamusi ja vajadusi arvestatakse kõigil otsustusprotsesside toimumise tasanditel. See on ühiskond, kus noored tunnevad end kodukohaga seotud olevat ning vastutavana selle tuleviku ning edasise arengu eest.

Meie visioon on kogukond, mille noorsoopoliitika lähtub noorte vajadustest ja arvestab nende seisukohtadega, kus noorte jaoks oluliste valdkondade strateegiad ja otsused tehakse laiapõhjalise diskussiooni järel ning kus noored ise osalevad noorsootöö elluviimisel.
 
Selle nägemuse elluviimiseks luuakse käesoleva projekti raames noorte osaluskogud viie Tartumaa kohaliku omavalitsuste juurde: Tartu vald, Elva linn, Luunja vald, Rõngu vald ja Puhja vald. Osaluskogude eesmärk on olla sidekanaliks omavalitsusüksuse ja valla/linna noorte vahel, edendamaks noorte osalust neid puudutavate otsuste langetamisel ning pööramaks noorsootööle rohkem tähelepanu. Rõhuasetus on loodud noorte osaluskogude jätkusuutlikkuse tagamisel. Selleks pakutakse noortele 9 kuu jooksul pärast osaluskogude asutamist edukaks edasiseks tegevuseks vajalikke koolitusi ja infopäevi. Projekti tegevused toimuvad perioodil veebruar-oktoober 2010.
 
Projekti tegevused jaotuvad etappidesse:

I etapp – ettevalmistav
Projekti algetapis toimuvad seminarid projektis osalevate omavalitsuste gümnaasiumides, mille eesmärk on tutvustada gümnaasiumiõpilastele kohaliku omavalitsuse olemust ja ülesandeid ning noorte osaluse vajalikkust. Seminaride eesmärk on tekitada huvi nii omavalitsuse töös kui käesolevas projektis osalemise vastu. Seminaridel noorte osaluse vastu huvi ilmutanud noored sõidavad õppevisiidile Tartusse, tutvumaks linnavalitsuse ja –volikogu tööga ning saamaks täiendavaid teadmisi kohaliku omavalitsusüksuse pädevusest ja otsustusprotsessist. Kokku osaleb projekti selles faasis 400-500 Tartumaa noort vanuses 14-19.

II etapp – osaluskogude loomine
Projektis osalevate kohalike omavalitsuste – Tartu vald, Elva linn, Rõngu vald, Puhja vald ja Luunja vald - juurde luuakse noorte osaluskogud. Algstaadiumis on osaluskogudele oma kogemustega abiks juba tegutsevad noorte osaluskogud Tartu Noortevolikogu ja Tartumaa Noortekogu.

III etapp – osaluskogude jätkusuutlikkuse tagamine 
Pärast osaluskogude loomist jätkub poole aasta jooksul noorte juhendamine, koolitamine ning igakülgne abistamine, et tagada loodud osaluskogude jätkusuutlikkus. Esimesed pool tegevusaastat aitab iga noorte osaluskogu tegevust koordineerida noorsootöö alal kogenud mentor. Projekti sellel perioodil edendatakse osaluskogude omavahelist koostööd, tähtsat rolli omab koostöö edendamine ka Tartu Noortevolikogu ning Tartumaa Noortekoguga.
 
Projekt viiakse ellu SA Domus Dorpatensis, Tartu Vallavalitsuse, Elva Linnavalitsuse, Rõngu Vallavalitsuse, Luunja Vallavalitsuse, Puhja Vallavalitsuse ning Tartu Noortevolikogu koostöös.
 
Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

Projektijuhid:
 
Gea Lepik
gealepik (at) hotmail.com
(+372) 55 581 495
 
Eveli Tigas
evelitigas (at) gmail.com
  
Projekti toetab Vabaühenduste Fond. 


Tagasi teiste projektide juurde